Czasopismo „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” wydawane jest przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie od roku 1951. Od 2016 r. publikuje w cyklu półrocznym, a w roku 2019 sposób dystrybucji czasopisma został przekształcony na wersję elektroniczną wydawaną w otwartym dostępie (Open Access Journal).


Czasopismo działa z myślą o wspieraniu pracowników naukowych, hodowców roślin, służb doradczych, działaczy izb rolniczych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, producentów rolnych i związków producentów, producentów i dystrybutorów materiału nasiennego, nauczycieli szkół rolniczych, pasjonatów nauki i hodowli oraz uczniów i studentów zainteresowanych problemami rolnictwa i hodowli roślin.


Artykuły publikowane są nieodpłatnie w języku polskim lub angielskim.


 


 
 

Uwaga !!!


Z dniem 1 stycznia 2022 r. czasopismo „Plant Breeding and Seed Science” zostaje zamknięte i nie przyjmuje już nowych artykułów. Osoby chcące opublikować swoją pracę zapraszamy do złożenia jej w drugim czasopiśmie wydawanym przez IHAR-PIB – Biuletynie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (przyjmujemy prace zarówno w języku angielskim jak i polskim).


Czasopismo założone zostało w 1957 roku jako „Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo” w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (od 2010 r. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy) od wydania 40 -ego (w 1996 r.) publikowane pod nazwą „Plant Breeding and Seed Science”. Czasopismo powstało z myślą o wspieraniu pracowników naukowych, hodowców roślin, służb doradczych, działaczy izb rolniczych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, producentów rolnych i związków producentów, producentów i dystrybutorów materiału nasiennego, nauczycieli szkół rolniczych, pasjonatów nauki i hodowli. „Plant Breeding and Seed Science” publikowało w cyklu półrocznym artykuły naukowe z zakresu doskonalenia i ochrona upraw rolniczych, biotechnologii, ochrony zasobów genowych i rozwoju roślin rolniczych. W roku 2021 wydano ostatni numer tego czasopisma (82/2021).