Czasopismo „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” wydawane jest przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie od roku 1951. Od 2016 r. publikuje w cyklu półrocznym, a w roku 2019 sposób dystrybucji czasopisma został przekształcony na wersję elektroniczną wydawaną w otwartym dostępie (Open Access Journal).

Czasopismo działa z myślą o wspieraniu pracowników naukowych, hodowców roślin, służb doradczych, działaczy izb rolniczych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, producentów rolnych i związków producentów, producentów i dystrybutorów materiału nasiennego, nauczycieli szkół rolniczych, pasjonatów nauki i hodowli oraz uczniów i studentów zainteresowanych problemami rolnictwa i hodowli roślin.

Artykuły publikowane są nieodpłatnie w języku polskim lub angielskim.

 

ISSN: 0373-7837 (Print) ISSN: 2657-8913 (Online) DOI: 10.37317


 
 


  • AGRIS FAO
  • Agro
  • Ceon
  • Google Scholar
  • Most Wiedzy
  • PBN Polska Bibliografia Naukowa
  • SIGŻ

MEiN
20 (2024)

Index Copernicus
48.51 (2018)