Sprostowanie do nr 295

09/02/2021

SPROSTOWANIE

Redakcja czasopisma „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin”, na wniosek złożony na podstawie art. 31a ustawy — Prawo prasowe (Dz. U. 2018 r. poz. 1914) przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupę IHAR, niniejszym zamieszcza sprostowanie dotyczące afiliacji dwóch współautorów w artykule
pt. „Poszukiwanie markerów molekularnych genów utrzymania sterylności pyłku u pszenżyta z CMS Tt” nr 295 / 2021: s. 103-106 opublikowanym w „Biuletynie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

Nieprawdziwa jest informacja podana w „Biuletynie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin”, że Henryk Woś i Janina Woś są pracownikami Hodowli Roślin Strzelce Sp. Z. o. o. Grupa IHAR.

Redakcja

Radzików, dnia 02.09.2021 r.