O czasopiśmie


Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

ISSN: 0373-7837
E-ISSN: 2657-8913

Informacje ogólne

Czasopismo „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” wydawane jest przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie od roku 1951. Od 2016 r. publikuje w cyklu półrocznym, a w roku 2019 sposób dystrybucji czasopisma został przekształcony na wersję elektroniczną wydawaną w otwartym dostępie (Open Access Journal).

Czasopismo działa z myślą o wspieraniu pracowników naukowych, hodowców roślin, służb doradczych, działaczy izb rolniczych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, producentów rolnych i związków producentów, producentów i dystrybutorów materiału nasiennego, nauczycieli szkół rolniczych, pasjonatów nauki i hodowli oraz uczniów i studentów zainteresowanych problemami rolnictwa i hodowli roślin.

Artykuły publikowane są nieodpłatnie w języku polskim lub angielskim.

Publikowane prace powinny wnosić wkład w rozwój wiedzy naukowej dotyczącej omawianego zagadnienia.

Cel i zakres

Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin to czasopismo o zasięgu międzynarodowym, publikujące osiągnięcia naukowe z zakresu wiedzy o roślinach i produkcji roślinnej. Biuletyn IHAR publikuje prace recenzowane: oryginalne artykuły naukowe, komunikaty oraz publikacje przeglądowe, a także, w formie suplementów materiały konferencyjne i inne opracowania niepodlegające recenzji naukowej.

Publikowane artykuły dotyczą zagadnień z zakresu:

 • agronomii, w tym
  • biochemii i fizjologii roślin
  • bioenergetyki
  • ekonomiki produkcji rolniczej
  • fitopatologii
  • genetyki i hodowli roślin
  • gromadzenia i ochrony zasobów genowych
  • metodologii nauk przyrodniczych
  • nasiennictwa i nasionoznawstwa
  • ochrony bioróżnorodności,
  • ochrony roślin
  • podstaw produktywności, obejmujących tolerancyjność na stresy środowiskowe (biotyczne i abiotyczne)

oraz

 • biologii komórki
 • biologii molekularnej
 • biotechnologii
 • botaniki
 • cytogenetyki
 • genomiki
 • inżynierii rolniczej
 • nauk o środowisku
 • nauki o żywieniu i żywności

 Rodzaje artykułów

Szczegółowe wytyczne dla autorów znajdują się w sekcji „Dla Autorów”.

Oryginalne artykuły naukowe

Wymagania formalne - Preferowana długość manuskryptu: 5-16 stron (do około 6 tys. wyrazów). Liczba rysunków i tabel – dowolna. Wiersze numerowane w trybie ciągłym, począwszy od drugiej strony. Struktura artykułu:

 • Pierwsza strona - Nazwiska i adresy autorów. Dla autora korespondencyjnego adres e-mail
 • Druga strona - Tytuł w języku polskim i angielskim; abstrakt w języku polskim i angielskim (do 250 wyrazów w jęz. polskim); słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (porządek alfabetyczny).
 • Kolejne strony - wprowadzenie; materiały i metody (opis metod powinien umożliwić powtórzenie eksperymentu; w przypadku statystycznej ewaluacji wyników dane powinny pochodzić, z co najmniej, 3 powtórzeń wegetacji); wyniki; dyskusja; wnioski; literatura (do około 60 pozycji).

Komunikaty

Wymagania formalne dla komunikatów różnią się od wymagań dla oryginalnych artykułów naukowych:

 1. Długością manuskryptu ograniczoną do maksimum 6 stron manuskryptu (ok. 3 tys. wyrazów),
 2. Ograniczeniem liczby tabel i rysunków do 2 sztuk;
 3. Literatura – nie więcej niż 30 pozycji.

 Artykuły przeglądowe

Publikowane artykuły przeglądowe powinny rzetelnie przedstawić istniejący stan wiedzy w danej dziedzinie na podstawie aktualnego piśmiennictwa. Publikacja powinna opierać się głównie na publikacjach oryginalnych, choć dopuszczalne jest wykorzystywane, jako źródła innych publikacji przeglądowych czy książek naukowych i podręczników, a także dotychczas niepublikowanych danych własnych autorów.

Artykuły przeglądowe mogą mieć dowolną długość; preferowane są manuskrypty do 8 tys. wyrazów (16 stron) oraz do 100 pozycji cytowanej literatury. Artykuł powinien posiadać abstrakt w języku polskim i angielskim o długości do 250 wyrazów w języku polskim, pięć słów kluczowych również w języku polskim i angielskim. Artykuł przeglądowy może zawierać dowolną liczbę tabel i rysunków.

Publikacje nierecenzowane

Biuletyn IHAR publikuje również materiały niepodlegające procesowi recenzji naukowej takie jak:

 • Listy do redakcji,
 • Noty i wspomnienia,
 • Materiały konferencyjne – w formie suplementu.

Pozostałe informacje

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” Wydawnictwa IHAR-PIB znalazł się na 29868 pozycji (Unikatowy Identyfikator Czasopisma 200086) i otrzymał 20 punktów dla dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo, biotachnologia,  technologia żywności i żywienia oraz nauki biologiczne.

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”

W roku 2019 na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832 i 2198) czasopismo „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” zostało objęte finansowaniem zgodnie z umową nr 85/wcn/2019/1 z dnia 10 czerwca 2019 r.
Program zakładał wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój działalności wydawnictwa oraz usprawnienia procesu wydawniczego poprzez:

 • nadawanie artykułom cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identifier);
 • wdrożenie oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi;
 • modernizację strony internetowej;
 • kontrolę autentyczności artykułów przy zastosowaniu programów antyplagiatowych;
 • szkolenie redaktorów;
 • wprowadzenie weryfikacji i korekty artykułów naukowych w czasopiśmie, w tym korekty tłumaczenia na języki obce tych artykułów i ich streszczeń.