1. Instytut oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych zawartych w zgłoszeniach propozycji do publikacji w wydawnictwach IHAR-PIB.
  2. Instytut oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@ihar.edu.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesów wydawniczych w zakresie kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych, m.in. w celu zamieszczenia zgłoszenia w planie wydawniczym, dokumentowania przebiegu procesu wydawniczego (art. 6 ust. 1 lit b, c, e RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu publikacji.
  4. Dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników IHAR-PIB zaangażowanych w procesy wydawnicze. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, o ile nie będzie się to wiązało z realizacją procesów wydawniczych lub wymogami obsługi teleinformatycznej wydawnictw – w tym przypadku przetwarzanie danych będzie powierzane w drodze stosownych umów.
  5. Dane przetwarzane będą przez cały okres procesów wydawniczych, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji. Dane będą przechowywane przez Instytut przez cały okres aktywności konta w systemie OJS wydawnictw.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem zgodności przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody.
  7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
  8. Podanie danych, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skutecznego i prawidłowego przeprowadzenia procesu publikacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości publikowania tekstów w wydawnictwach IHAR-PIB.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Nie będą również przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  10. Dane zawarte w publikacji będą ogólnie dostępne dla wszystkich odbiorców, którzy zapoznają się z publikacją.