KODEKS ETYCZNY

KODEKS ETYCZNY
Czasopisma i monografie Wydawnictwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy kierują się w kwestiach etycznych wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacji (ang. Committee on Publication Ethics w skrócie COPE, https://publicationethics.org/) Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie: http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
Wytyczne ustalają obowiązki i zasady odnoszące się do Redaktorów, Recenzentów oraz Autorów prac.
Proces redakcji i recenzji nadesłanych prac ma na celu wykluczenie działań nieetycznych takich jak:
Zbędna (zduplikowana) publikacja. Powielanie własnych prac w kolejnych artykułach lub przesłania do redakcji tekstu opublikowanego w innej wersji językowej.
Plagiat. Dosłowne kopiowanie i parafrazowanie pracy bez zgody autora.
Sfabrykowanie danych. Zamieszczanie fałszywych wyników pracy, bezpodstawne, samowolne zmienianie wyników lub zamieszczanie wyników badań, które nie zostały przeprowadzone.
Nieuzasadnione dopisywanie autorów lub pomijanie rzeczywistych autorów. Dopisywanie autorów grzecznościowo lub gościnie w sytuacji, gdy nie mieli oni istotnego wkładu w przeprowadzenie badań, planowanie, analizę, interpretację lub w tworzenie artykułu. Pomijanie autorów mających istotny wkład w publikowane badania.
Nieujawniony konflikt interesów, gdy występuje konflikt między osobami odpowiedzialnymi za recenzję lub przygotowanie do publikacji nadesłanego artykułu a jego autorem.
Inne nieetyczne działania, w tym wskazane w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego z dnia 1 grudnia 2016 r. (https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego).
W przypadku zgłoszenia podejrzenia o działanie niezgodne z etyką publikacji, zostanie ono rozpatrzone przez Redaktora naczelnego, Redaktora czasopisma bądź Redaktora konkretnego dzieła, zgodnie z procedurami COPE (patrz: https://publicationethics.org/resources/flowcharts).
W przypadku stwierdzenia nieetycznego działania redakcja będzie postępować każdorazowo według specyficznych zaleceń Komisji do spraw Etyki Publikacji COPE, które zostały opisane pod adresem: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf,
Bibliografia:
COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors. http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
COPE Flowcharts https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts

ZABEZPIECZENIA PRZECIW „GHOSTWRITING” I GUEST AUTHORSHIP”
Podejmowane są każdorazowo, względem każdej publikowanej pracy naukowej, następujące działania zabezpieczające przeciw „ghostwriting” i „guest authorship”:
 pisemnej zgody wszystkich autorów na publikację pracy,
 informacji o afiliacji autora/ów,
 pisemnego oświadczenia autora/ów, że praca jest oryginalna i nie była dotychczas publikowana w naukowym czasopiśmie, oraz że po zaakceptowaniu do druku praca nie będzie drukowana w innym czasopiśmie,
 pisemnego oświadczenia autora/ów o ich osobistym wkładzie w powstanie publikacji, oraz że nikt kto wniósł istotny wkład w powstanie publikacji nie został pominięty.