Wpływ homeologicznych substytucji D(A) i D(B) w siewkach heksaploidalnego pszenżyta na gromadzenie suchej masy, akumulację oraz wykorzystanie azotu i fosforu w kulturze hydroponicznej


Abstrakt

Badano akumulację i efektywność wykorzystania azotu i fosforu w warunkach kultury hydroponicznej w siewkach linii substytucyjnych D(A) i D(B) heksaploidalnego pszenżyta odmian Rhino i Presto. Obecność substytucji chromosomów grupy D przy zachowaniu w całości genomu żytniego (R) istotnie zmieniała gospodarkę mineralną siewek. Obecność substytucji 4D(4B) i 5D(5B) powodowała zwiększenie suchej masy siewek w porównaniu do siewek bez substytucji. Obserwowano zwiększenie akumulacji azotu w siewkach odmiany Rhino z substytucjami 3D(3A) i 4D(4B) oraz odmiany Presto z substytucjami 5D(5B) and 4D(4B). Zwiększenie wykorzystania azotu zaobserwowano w substytucjach 2D(2A) and 1D(1B) odmiany Presto i w substytucjach 5D(5B), 7D(7A) i 5D(5A) odmiany Rhino. Akumulacja fosforu była istotnie zwiększona w siewkach odmiany Presto z substytucją 5D(5B). Wykorzystanie fosforu było znacznie wyższe w siewkach obu odmian zawierających substytucje chromosomów 4D i 6D oraz w siewkach odmiany Presto z substytucjami 2D(2B) i 5D(5B).


Słowa kluczowe

akumulacja azotu; akumulacja fosforu; genom D; hodowla, linie substytucyjne; pszenżyto; wykorzystanie azotu (NUE); wykorzystanie fosforu (PUE)

Alam, S. M., 2001. Genetic variations in nutrient contents by wheat and its substitution lines. Pakistan Journ. of Biol. Sci. 4, 642-644.

Baligar, V. C., N. K. Fageria, and Z. L. He, 2001. Nutrient use efficiency in plants. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 32 (7), 921-950.

Budak, H., P. S. Baenzinger, B. S. Beecher, R. A. Graybosch, T. Campell, J. Shipman., M. Erayman., K. M Eskridge, 2004. The effect of introgressions of wheat D-genome chromosomes into ‘Presto’ triticale. 2004. Euphytica 137, 261-270.

Budzianowski, G. and H. Woś, 2004. The effect of single D-genome chromosomes on aluminium tolerance of triticale. Euphytica 137, 165-172.

Campbell, K. G., B. C. Bergman, D. C. Gualberto, J. A. Anderson, M. J. Giroux, G. Hareland, R. G. Fulger, M. E. Sorrels and P. L. Finney, 1999. Quantitative trait loci associated with kernel traits in a soft and hard wheat cross. Crop. Sci. 39, 1184‒1195.

Cao, S., P.J. Sharp, A. J. Worland, E. J. Warham, R. M. D. Koebner and M.D. Gale, 1989. RFLP-based genetic maps of wheat homoeologous group 7 chromosomes. Theor. Appl.Genet. 78, 495-504.

Ciepły, J., and T. Oracka, 2001. Genetic Differences for Nutrients Utilization Efficiencies in Winter Triticale and Spring wheat. W.J. Horst (Ed.), Plant nutrition – Food security and sustainability of agro-ecosystems. 96‒97, Kluwer Academic Publishers.

Friebe, B., P. Zhang, G. Linc, and B. S. Gill, 2005. Robertsonian translocations in wheat arise by centric misdivision of univalents at anaphase I and rejoining of broken centromeres during interkinesis of meiosis II. Cytogenet. Genome Res. 109 (1-3), 293-297.

Górny, A. G. 2000. Effects of the substituted A and B chromosomes of Triticum dicoccoides on the nitrogen, phosphorus and water use efficiencies in the ‘Langdon’ durum wheat (T. turgidum L. var. durum). Cereal Research Communications Vol. 28 No. 3 pp. 293-298

Hoagland D.R., and D.I. Arnon. 1950. The water-culture method for growing plants without soil. California Agricultural Experiment Station. Circular 347.

Hoffmann, B., 2008. Alteration of drought tolerance of winter wheat caused by translocation of rye chromosome segment 1RS. Cereal Res. Comm. 36(2), 269-278.

Huang, M .L., X . P. Deng, Y. Z. Zhao, S. L. Zhou, S. Inanaga, S. Yamada, and K. Tanaka, 2007. Water and nutrient use efficiency in diploid, tetraploid and hexaploid wheat. J. Integr. Plant Biol. 49(5), 706-715.

Lukaszewski, A. J., 1990a. Development of aneuploid series in hexaploid triticale. Proc. 2nd Int.Triticale Symp, 1-5 October, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brazil, 397-400.

Lukaszewski A. J., 1990b. Frequency of 1RS.AL and 1RS.BL translocations in United States wheats. Crop Sci. 30, 1151-1153.

Mujeeb-Kazi, A., A.Gul, M. Forooq, S. Rizwan, I. Ahmad, 2008. Rebirth of synthetic hexaploids with global implications for wheat improvement. Austr. J. Agric. Res. 59(5): 391-398.

Naranjo, T., A. Roca, P. G. Goicoecha, and R. Giraldez, 1987. Arm homoelogy of wheat and rye chromosomes. Genome 29, 873-882.

Nelson, J. C., M. E. Sorrels, A. E. van Deynze, Y. H. Lu, M. Atkinson, M. Bernard, P. Leroy, J. D. Faris, and J. A. Anderson, 1995. Molecular mapping of wheat: Major genes and rearrangements in homoeologous groups 4, 5 and 7. Genetics 141, 721-731.

Oracka, T., and B. Łapiński, 2005. Plant dry matter and root size in D(R)substitutions lines of hexaploid triticale. Plant Breed. Seed Sci. 52, 17-30.

Oracka, T., and B. Łapiński, 2006. Nitrogen and phosphorus uptake and utilization efficiency in D(R) substitution lines of hexaploid triticale. Plant Breeding 125, 221-224.

Paponov, I. A., S. Lebedinska, and E. I. Koshkin, 1999. Growth analysis of solution culture-grown winter rye, wheat and triticale at different relative rates of nitrogen supply. Annals of Botany 84, 467‒473.

Payne, P. I., 1987. Genetics of wheat storage proteins and the effect of allelic variation on breadmaking quality. Annu. Rev. Plant Physiol. 38, 141-153.

Royo, C., A. Rodriguez, and I. Romagosa, 1993. Differential adaptation of complete and substituted triticale. Plant Breeding 111 (2), 113‒119.


Opublikowane : 2020-05-14


Oracka, T., Rybka , Z., & Łapiński , B. (2020). Wpływ homeologicznych substytucji D(A) i D(B) w siewkach heksaploidalnego pszenżyta na gromadzenie suchej masy, akumulację oraz wykorzystanie azotu i fosforu w kulturze hydroponicznej. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, (288), 53-58. https://doi.org/10.37317/biul-2020-0006

Teresa Oracka 
Plant Breeding and Acclimatization Institute, Radzików, 05-870 Błonie   Polska
Zbigniew Rybka   z.rybka@ihar.edu.pl
Plant Breeding and Acclimatization Institute, Radzików, 05-870 Błonie   Polska
Bogusław Łapiński  
Plant Breeding and Acclimatization Institute, Radzików, 05-870 Błonie   Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Z chwilą przekazania artykułu, Autor udziela Wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z artykułu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:

 1. a) wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artykułu, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową;
 2. b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy artykułu;
 3. c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie artykułu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 4. d) włączenie artykułu w skład utworu zbiorowego;
 5. e) wprowadzanie artykułu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne
  lub inne wprowadzanie artykułu w postaci elektronicznej do Internetu, lub innej sieci;
 6. f) rozpowszechnianie artykułu w postaci elektronicznej w Internecie, lub innej sieci,
  w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
 7. g) udostępnianie artykułu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności
  za pośrednictwem Internetu.

 

Autor/rzy poprzez przesłanie wniosku o publikację:

 1. wyrażają/ją zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie,
 2. wyrażają/ją zgodę na nadanie publikacji DOI (Digital Object Identifier),
 3. zobowiązuje/ją się do przestrzegania kodeksu etycznego wydawnictwa zgodnego z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE
  (ang. Committee on Publication Ethics),
  (http://ihar.edu.pl/biblioteka_i_wydawnictwa.php),
 4. wyrażają/ją zgodę na udostępniane artykułu w formie elektronicznej na mocy licencji CC BY-SA 4.0, w otwartym dostępie (open access),
 5. wyraża/ją zgodę na wysyłanie metadanych artykułu do komercyjnych
  i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.