Stan i perspektywy produkcji nasiennej roślin bobowatych grubonasiennych w Polsce


Abstrakt

Na podstawie danych o produkcji ziarna i trendów w produkcji nasiennej analizowano stan i perspektywy rynku nasiennego roślin bobowatych grubonasiennych. Przeprowadzono analizę zmian powierzchni upraw, wielkości produkcji w wieloleciu 1990‒2019 i oceniono możliwości wzrostu produkcji nasion.
Określono udział kwalifikowanego materiału siewnego (KMS) stosowanego w produkcji bobowatych i wielkość zapotrzebowania na materiał siewny w zależności od rozwoju produkcji paszowej wykorzystującej nasiona tych roślin. Uwzględniając ceny materiału siewnego oceniono rzeczywistą oraz potencjalną wartość rynku nasiennego. Oceniono możliwości dalszego rozwoju produkcji nasiennej bobowatych grubonasiennych w zależności od zmieniającego się zapotrzebowania na nasiona roślin bobowatych.


Słowa kluczowe

rośliny bobowate grubonasienne; rynek nasienny; produkcja

Augustyńska I., Bębenista A. (2019) Ekonomiczne aspekty uprawy soi i łubinu słodkiego w Polsce. Problemy Rolnictwa światowego tom 19 (XXXIV), zeszyt 2: 256–268 DOI: 10.22630/PRS.2019.19.2.40

Bartkowiak- Broda I., Boros L., Oleksiak T., Boros D. (2019). Stan badań dla hodowli roślin białkowych w Polsce w celu poprawy bilansu białkowego. Biuletyn IHAR, 285, 13-15.

Dzwonkowski W., Łopaciuk W. (2019). Popyt krajowy na surowce paszowe i produkcja pasz przemysłowych. Analizy Rynkowe. Rynek pasz - Stan i perspektywy, 42, 20-26.

Florek J. (2017). Możliwości wykorzystania roślin strączkowych do produkcji pasz w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIX(4), 40-45.

Florek J, Czerwińska-Kayzer D. (2018). Uwarunkowania rozwoju rynku rodzimych roślin strączkowych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XX(5), 55-61.

GUS (2017) Budżety gospodarstw domowych w 2016 r. Informacje i opracowania statystyczne. ww.stat.gov.pl

ISAAA (2021) International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications https://www.isaaa.org/search/default.asp

Jerzak M. A. (2014). Możliwości restytucji rynku rodzimych roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, XVI(3), 104-109.

Jerzak M. A., Krysztofiak P. (2016). Ekonomiczne możliwości rozwoju produkcji i rynku rodzimych roślin białkowych w Polsce. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, XVIII (2), 130-135.

Kania J., Zając T., Śliwa J. (2017) Efektywność ekonomiczna uprawy soi i rzepaku w zachodniej części Polski. Roczniki Naukowe, tom XVIII, zeszyt 3, 133-138.

Kapusta F. (2017). Rola roślin strączkowych w rolnictwie polskim. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1, 68-78.

Komisja Europejska (2018). Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju produkcji białek roślinnych w Unii Europejskiej. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52018DC0757

Kotecki A. (2019). Soja — nowe wyzwania polskiego rolnictwa. Biuletyn IHAR, 285, 49-50.

Małecka-Jankowiak I., Blecharczyk A., Sawińska Z., Waniorek W. (2018).Wpływ następczy łubinu i grochu na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od uprawy roli i nawożenia azotem. Fragm. Agron., 35(4), 67–79. DOI: 10.26374/fa.2018.35.43

Niwińska B., Szymczyk B., Szczurek W. (2019). Perspektywy krajowej produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich oraz żywności pochodzenia zwierzęcego bez GMO. Wiadomości Zootechniczne R.LVII(4), 107-120.

Oleksiak T. (2020). Rynek nasion. Analizy Rynkowe. Rynek środków produkcji dla rolnictwa – stan i perspektywy. 47, 36-43.

PIORIN Obrót materiałem siewnym. http://piorin.gov.pl/nasiennictwo/ocena-materialu-siewnego/

Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M.. (2008). Wpływ nawożenia i dokarmiania roślin azotem na plonowanie i strukturalne elementy plonu nasion bobiku. Fragm. Agron., 25(4), 111-127.

Szczebyło A., Halicka E, Łuczyńska K., (2018) Spożycie nasion roślin strączkowych w Polsce jako element modelu zrównoważonej konsumpcji żywności. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, z. XII, s. 35–45 doi.org/10.16926/pto.2018.12.03

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-14


Oleksiak, T. i Pacoń, D. (2021) „Stan i perspektywy produkcji nasiennej roślin bobowatych grubonasiennych w Polsce”, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, (296), s. 43-52. doi: 10.37317/biul-2021-0012.

Tadeusz Oleksiak  t.oleksiak@ihar.edu.pl
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3208-2023
Dagmara Pacoń 
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy  Polska
http://orcid.org/0000-0002-3619-9424

Inne teksty tego samego autora