Gatunki Fusarium oraz toksyny fuzaryjne w ziarnie jęczmienia w Polsce w 2009 i 2010r. Komunikat


Abstrakt

Próby ziarna jęczmienia jarego ze zbiorów w 2009 i 2010r. zostały przeanalizowane pod kątem zawartości DNA gatunków Fusarium i toksyn fuzaryjnych (trichotecenów B). Próbki pochodziły z różnych pól z Radzikowa, w środkowej Polsce. Jakościowe i ilościowe oznaczanie gatunków Fusarium w ziarnie przeprowadzono techniką real-time PCR. Toksyny fuzaryjne w ziarnie analizowano metodą chromatografii gazowej. W ziarnie jęczmienia wykryto siedem gatunków Fusarium. Dominujące gatunki to F. avenaceum, F. graminearum i F. poae. Wykryto również występowanie F. culmorum, F. langsethiae, F. sporotrichioides i F. tricinctum. Stężenie trichotecenów B (deoksyniwalenolu, niwalenolu) w ziarnie było niskie. Najwyższy współczynnik korelacji deoksyniwalenol vs. DNA Fusarium stwierdzono dla F. graminearum. Jeśli chodzi o niwalenol, najwyższy był współczynnik korelacji z DNA F. poae.

 


Słowa kluczowe

DNA; Fusarium; jęczmień; real-time PCR; trichoteceny

Bottalico, A. 1998. Fusarium diseases of cereals: Species complex and related mycotoxin profiles, in Europe. J. Plant Pathol. 80: 85–103.

Bottalico, A., Perrone, G. 2002. Toxigenic Fusarium species and mycotoxins associated with head blight in small-grain cereals in Europe. Eur. J. Plant Pathol. 108: 611–624.

Czaban, J., Wróblewska, B., Sułek, A., Mikos, M., Boguszewska, E., Podolska, G., Nieróbca, A. 2015. Colonisation of winter wheat grain by Fusarium spp. and mycotoxin content as dependent on a wheat variety, crop rotation, a crop management system and weather conditions. Food Addit. Contam. Part A. Chem. Anal. Control. Expo. Risk Assess. 32: 799–807.

Edwards, S. G. 2009. Fusarium mycotoxin content of UK organic and conventional barley. Food. Addit. Contam. - Part A Chem. Anal. Control. Expo. Risk Assess. 26: 1185–1190

Edwards, S. G., Imathiu, S. M., Ray, R. V., Back, M., Hare, M. C. 2012. Molecular studies to identify the Fusarium species responsible for HT-2 and T-2 mycotoxins in UK oats. Int. J. Food Microbiol. 156: 168–175.

van der Fels-Klerx, H. J., de Rijk, T. C., Booij, C. J. H., Goedhart, P. W., Boers, E. A. M., Zhao, C., Waalwijk, C., Mol, H. G. J., van der Lee, T. A. J. 2012. Occurrence of Fusarium head blight species and Fusarium mycotoxins in winter wheat in the

Netherlands in 2009. Food Addit. Contam. – Part A Chem. Anal. Control. Expo. Risk Assess. 29: 1716–1726.

Góral, T., Ochodzki, P., Nielsen, L. K., Walentyn-Góral, D. 2019. Fusarium species and Fusarium mycotoxins in grain of wheat in Poland in 2009 and 2010. Preprints. 2019090108.

Hajslova, J., Lancova, K., Sehnalova, M., Krplova, A., Zachariasova, M., Moravcova, H., Nedelnik, J., Markova, J., Ehrenbergerova, J. 2007. Occurrence of trichothecene mycotoxins in cereals harvested in the Czech Republic. Czech. J. Food. Sci. 25: 339–350.

Havlova, P., Lancova, K., Vanova, M., Havel, J., Hajslova J. 2006. The effect of fungicidal treatment on selected quality parameters of barley and malt. J. Agric. Food. Chem. 54: 1353–1360.

Jestoi, M. N., Paavanen-Huhtala, S., Parikka, P., Yli-Mattila, T. 2008. In vitro and in vivo mycotoxin production of Fusarium species isolated from Finnish grains. Arch. Phytopathol. Plant Prot. 41: 545–558.

Langevin, F., Eudes, F., and Comeau, A. 2004. Effect of trichothecenes produced by Fusarium graminearum during Fusarium head blight development in six cereal species. Eur. J. Plant Pathol. 110: 735–746.

Łacicowa, B., Kiecana, I. 1991. Fusariosis of spring barley cultivated in Lublin region. Mycotox. Res. 7(Suppl 2): 128.

Łukanowski, A., Lenc, L., Sadowski, C. 2008. First report on the occurrence of Fusarium langsethiae isolated from wheat kernels in Poland. Plant Dis. 92: 488–488.

Łukanowski, A., Sadowski, C. 2008. Fusarium langsethiae on kernels of winter wheat in Poland — Occurrence and mycotoxigenic abilities. Cereal Res. Commun. 36: 453–457.

Malachova, A., Cerkal, R., Ehrenbergerova, J., Dzuman, Z., Vaculova, K., and Hajslova, J. 2010. Fusarium mycotoxins in various barley cultivars and their transfer into malt. J. Sci. Food Agric. 90: 2495–2505.

Nicolaisen, M., Suproniene, S., Nielsen, L. K., Lazzaro, I., Spliid, N. H., Justesen, A. F. 2009. Real-time PCR for quantification of eleven individual Fusarium species in cereals. J. Microbiol. Methods. 76: 234–240.

Nielsen, L. K., Cook, D. J., Edwards, S. G., Ray, R. V. 2014. The prevalence and impact of Fusarium head blight pathogens and mycotoxins on malting barley quality in UK. Int. J. Food Microbiol. 179: 38–49.

Nielsen, L. K., Jensen, J. D., Nielsen, G. C., Jensen, J. E., Spliid, N. H., Thomsen, I. K., Justesen, A. F., Collinge, D. B., Jørgensen, L. N. 2011. Fusarium head blight of cereals in Denmark: species complex and related mycotoxins. Phytopathology 101: 960–969.

Parry, D. W., Jenkinson, P., McLeod, L. 1995. Fusarium ear blight (scab) in small grain cereals—a review. Plant Pathol. 44: 207–238.

Perkowski, J., Kiecana, I. & Kaczmarek, Z. 2003. Natural occurrence and distribution of Fusarium toxins in contaminated barley cultivars. European J. Plant Pathol. 109: 331–33

Salas, B., Steffenson, B. J., Casper, H. H., Tacke, B., Prom, L. K., Fetch, T. G., Schwarz, P. B. 1999. Fusarium species pathogenic to barley and their associated mycotoxins. Plant Dis. 83: 667–674.

Sarlin, T., Vilpola, A., Kotaviita, E., Olkku, J., Haikara, A. 2007. Fungal hydrophobins in the barley-to-beer chain. J. Inst. Brew. 113: 147–153

Somma, S., Alvarez, C., Ricci, V., Ferracane, L., Ritieni, A., Logrieco, A., Moretti, A. 2010. Trichothecene and beauvericin mycotoxin production and genetic variability in Fusarium poae isolated from wheat kernels from northern Italy. Food Addit. Contam. - Part A Chem. Anal. Control. Expo. Risk Assess. 27: 729–737.

Stenglein, S. A. 2009. Fusarium poae: A pathogen that needs more attention. J. Plant Pathol. 91: 25–36.

Stępień, Ł., Chełkowski, J. 2010. Fusarium head blight of wheat: pathogenic species and their mycotoxins. World Mycotoxin J. 3: 107–119.

Tomczak, M., Wiśniewska, H., Stȩpień, Ł., Kostecki, M., Chełkowski, J., Goliński, P. 2002. Deoxynivalenol, nivalenol and moniliformin in wheat samples with head blight (scab) symptoms in Poland (1998-2000). Eur. J. Plant Pathol. 108: 625–630.

Vogelgsang, S., Sulyok, M., Hecker, A., Jenny, E., Krska, R., Schuhmacher, R., Forrer, H. R. 2008. Toxigenicity and pathogenicity of Fusarium poae and Fusarium avenaceum on wheat. Eur. J. Plant Pathol. 122: 265–276.

Yli-Mattila, T., Paavanen-Huhtala, S., Jestoi, M., Parikka, P., Hietaniemi, V., Gagkaeva, T., Sarlin, T., Haikara, A., Laaksonen, S., Rizzo, A. 2008. Real-time PCR detection and quantification of Fusarium poae, F. graminearum, F. sporotrichioides and F. langsethiae in cereal grains in Finland and Russia. Arch. Phytopathol. Plant Prot. 41: 243–260.

Pobierz

Opublikowane : 2020-02-12


Góral, T., Ochodzki, P., Kærgaard Nielsen, L., & Walentyn-Góral, D. (2020). Gatunki Fusarium oraz toksyny fuzaryjne w ziarnie jęczmienia w Polsce w 2009 i 2010r. Komunikat. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, (288), 41-46. https://doi.org/10.37317/biul-2020-0004

Tomasz Góral  t.goral@ihar.edu.pl
Department of Plant Pathology, Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Radzików, 05-870 Błonie, Poland  Polska
Piotr Ochodzki 
Department of Plant Pathology, Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Radzików, 05-870 Błonie, Poland  Polska
Linda Kærgaard Nielsen 
Sejet Plant Breeding, Nørremarksvej 67, 8700 Horsens  Dania
Dorota Walentyn-Góral 
Department of Plant Pathology, Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Radzików, 05-870 Błonie, Poland  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Z chwilą przekazania artykułu, Autor udziela Wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z artykułu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:

 1. a) wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artykułu, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową;
 2. b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy artykułu;
 3. c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie artykułu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 4. d) włączenie artykułu w skład utworu zbiorowego;
 5. e) wprowadzanie artykułu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne
  lub inne wprowadzanie artykułu w postaci elektronicznej do Internetu, lub innej sieci;
 6. f) rozpowszechnianie artykułu w postaci elektronicznej w Internecie, lub innej sieci,
  w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
 7. g) udostępnianie artykułu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności
  za pośrednictwem Internetu.

 

Autor/rzy poprzez przesłanie wniosku o publikację:

 1. wyrażają/ją zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie,
 2. wyrażają/ją zgodę na nadanie publikacji DOI (Digital Object Identifier),
 3. zobowiązuje/ją się do przestrzegania kodeksu etycznego wydawnictwa zgodnego z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE
  (ang. Committee on Publication Ethics),
  (http://ihar.edu.pl/biblioteka_i_wydawnictwa.php),
 4. wyrażają/ją zgodę na udostępniane artykułu w formie elektronicznej na mocy licencji CC BY-SA 4.0, w otwartym dostępie (open access),
 5. wyraża/ją zgodę na wysyłanie metadanych artykułu do komercyjnych
  i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.